Viet Dev

Cover image for Arduino - Đọc dữ liệu Analog
Tuan for Unicloud Group

Posted on

Arduino - Đọc dữ liệu Analog

Arduino - Đọc dữ liệu Analog

Ở phần trước chúng ta đã hiểu các khái niệm cơ bản về Analog, phần này
chúng ta sẽ bắt tay vào làm 1 ứng dụng thực tế là "đọc cường độ ánh sáng
của môi trường" để hiểu rõ hơn về cách hoạt động của nó.

Giới thiệu module cảm biến ánh sáng

Hình ảnh

Hình ảnh của module cảm biến cường độ ánh<br>
sáng

Nguyên lí hoạt động

Chúng ta cùng tìm hiểu sơ đồ nguyên lí của module cảm biến ánh sáng để
hiểu rõ hơn về cách nó hoạt động.

Hình ảnh sơ đồ nguyên lí của module cảm biến cường độ ánh<br>
sáng

Module cảm biến ánh sáng hoạt dựa vào sự thay đổi của cường độ của ánh
sáng môi trường. Nếu trời tối thì cường độ ánh sáng yếu, điện trở của
cảm biến ánh sáng trên module tăng lên (cường độ ánh sáng 0 Lux tương
ứng với giá trị điện trở khoảng 1MΩ) và ngược lại, nếu cường độ ánh sáng
tăng thì điện trở của cảm biến ánh sáng sẽ giảm (cường độ ánh sáng 10
Lux tương ứng với giá trị điện trở trong khoảng 8 - 20KΩ). Điện trở của
sensor thay đổi dẫn đến giá trị điện áp tại điểm P1 sẽ thay đổi theo.
Điều này kéo theo 2 sự thay đổi :

 • Thay đổi giá trị điện áp tại chân AO (Analog output), bằng cách kết
  nối các chân analog của vi điều khiển đến điểm này, ta có thể đọc
  giá trị điện áp analog và điều khiển được các thiết bị dựa theo
  cường độ ánh sáng.

 • Thay đổi giá trị điện áp tại chân INA+ của IC LM393, IC này là 1
  op-amp có chức năng so sánh điện áp giữa 2 chân INA+ và INA-, chân
  OUTA là kết quả so sánh của 2 chân INA+ và INA-, nó có 2 trạng thái
  là mức cao (HIGH) và mức thấp (LOW). Biến trở được nối với chân INA-
  giúp người dùng có thể điều chỉnh điện áp tại chân INA- nhằm cài đặt
  trạng thái ngõ ra cho chân OUTA.

Trên module có thêm 2 LED, LED PWR để báo trạng nguồn (có nguồn điện
cung cấp cho module, LED này sẽ sáng) và LED OUT để báo chân trạng thái
của chân OUTA.

Điều khiển LED RGB theo cường độ ánh sáng của môi trường

Yêu cầu

Nếu trời tối thì LED sáng màu đỏ (Red), trời sáng vừa thì LED sáng màu
xanh lá (Green), trời sáng mạnh LED sẽ sáng màu xanh dương (Blue).

Chuẩn bị

 • Board Arduino Uno

 • Module cảm biến cường độ ánh sáng

 • Module LED RGB

 • Breadboard

 • Dây kết nối

Đấu nối

Số thứ tự Chân trên module LED RGB Chân trên board Arduino Uno
1 R 9
2 G 10
3 B 11
4 V/G 5V hoặc GND

Bảng đấu nối chân của module LED RGB và board Arduino Uno

Số thứ tự Chân trên cảm biến ánh sáng Chân trên board Arduino Uno
1 A0 A0
2 VCC 5V
3 GND GND

Bảng đấu nối chân của module cảm biến ánh sáng và board Arduino Uno

Hình ảnh kết nối module LED RGB và cảm biến ánh sáng với board Arduino<br>
Uno

Source code

#define pinLedRed   9     // Chân kết nối với pin R của module LED-RGB
#define pinLedGreen  10    // Chân kết nối với pin G của module LED-RGB
#define pinLedBlue  11    // Chân kết nối với pin B của module LED-RGB

#define pinAnaLight  A0    // Chân kết nối với A0 của module cảm biến ánh sáng

void setup()
{
 // Cài đặt hướng cho các chân
 pinMode(pinLedRed, OUTPUT);
 pinMode(pinLedGreen, OUTPUT);
 pinMode(pinLedBlue, OUTPUT);
 // LED RGB OFF
 digitalWrite(pinLedRed, LOW);
 digitalWrite(pinLedGreen, LOW);
 digitalWrite(pinLedBlue, LOW);

 pinMode(pinAnaLight, INPUT);
 // Khởi tạo serial
 Serial.begin(115200);
 Serial.println("Initial serial");
}

void loop()
{
 unsigned int AnalogValue;
 AnalogValue = analogRead(pinAnaLight); // Đọc trạng thái chân A0 của module cảm biến ánh sáng
 Serial.println(AnalogValue);      // In ra giá trị điện áp Analog
 if (AnalogValue < 350) {

  digitalWrite(pinLedRed, HIGH);
  digitalWrite(pinLedGreen, LOW);
  digitalWrite(pinLedBlue, LOW);

  Serial.println("The light intensity: HIGH");
 } else if (AnalogValue > 350 && AnalogValue < 800) {

  digitalWrite(pinLedRed, LOW);
  digitalWrite(pinLedGreen, HIGH);
  digitalWrite(pinLedBlue, LOW);
  Serial.println("The light intensity: MEDIUM");
 } else if (AnalogValue > 800) {

  digitalWrite(pinLedRed, LOW);
  digitalWrite(pinLedGreen, LOW);
  digitalWrite(pinLedBlue, HIGH);
  Serial.println("The light intensity: LOW");
 }

 delay(100);
}
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Giải thích source code

 • Lệnh Serial.begin(115200) nhằm khởi tạo Serial nhằm hiển thị giá
  trị Analog đọc được ra màn hình Serial của Arduino,
  Serial.println("Initial serial") in ra chữ "Initial serial" và
  xuống dòng.

 • Hàm analogRead(pinAnaLight) sẽ đọc điện áp từ chân A0 của module
  cảm biến ánh sáng, để đưa vào bộ chuyển đổi ADC của vi điều khiển
  Atmega328P. Bộ ADC này là bộ ADC 10 bit, tương ứng với giá trị
  Analog nhỏ nhất là 0 và lớn nhất là 210 = 1024.

 • Các câu lệnh điều kiện if- else if ở phía dưới nhằm setup giá trị
  cường độ ánh sáng để điều khiển LED RGB sáng các màu đỏ, xanh lá, và
  xanh dương. Cụ thể :

 • Nếu giá trị Analog đọc được nhỏ hơn 350 (biểu thị cường độ ánh sánh
  mạnh), LED RGB sáng màu đỏ.

 • Nếu giá trị Analog đọc được lớn hơn 350 và nhỏ hơn 800 (biểu thị
  cường độ ánh sáng vừa), LED RGB sáng màu xanh lá.

 • Nếu giá trị Analog đọc được lớn hơn 800 (biểu thị cường độ ánh sánh
  yếu) LED RGB sáng màu xanh dương.

Oldest comments (0)