Viet Dev

Cover image for Arduino - Giao tiếp I2C
Tuan for Unicloud Group

Posted on

Arduino - Giao tiếp I2C

Arduino - Giao tiếp I2C

Ngoài chuẩn truyền thông thông nối tiếp Serial, chúng ta còn có một
chuẩn giao tiếp khác giữa các vi điều khiển, IC đó là chuẩn I2C.

Ở chương này, chúng ta sẽ tìm hiểu các nội dung sau:

 • Các khái niệm liên quan tới giao tiếp I2C như: mô hình master/slave,
  hoạt động cơ bản - truyền, nhận bit của giao thức I2C.

 • Cách xác định địa chỉ của thiết bị trong giao tiếp I2C bằng chương
  trình, xác định địa chỉ với nhiều thiết bị khác nhau, những vấn đề
  xảy ra với nhiều thiết bị giống nhau trong truyền, nhận dữ liệu I2C.

 • Sử dụng giao tiếp I2C đơn giản với LCD và OLED.

 • Giao tiếp giữa 2 board Arduino Uno với nhau thông qua chuẩn I2C.

Mô hình Master/slave

Master/slave là một mô hình giao tiếp mà một thiết bị có thể điều khiển
ít nhất một thiết bị khác. Mô hình master/slave được dùng để chỉ các mô
hình giao tiếp giữa các thiết bị điện tử, cơ khí và máy tính.

Trong mô hình master/slave, một thiết bị được chọn làm master (thiết bị
chủ điều khiển các thiết bị khác), các thiết bị còn lại làm vai trò
slave (là các thiết bị chịu sự điều khiển của master).

Ví dụ, trong một mô hình ta có một vi điều khiển muốn điều khiển, hoặc
đọc dữ liệu từ các cảm biến, relay,…​ thì vi điều khiển đóng vai trò là
một master và các cảm biến, relay sẽ đóng vai trò là slave.

Sơ đồ khối cơ bản của mô hình<br>
master/slave

Giao tiếp I2C

Giới thiệu

I2C là một chuẩn giao tiếp theo mô hình master/slave được phát triển vào
năm 1982 bởi hãng Philips cho việc giao tiếp ngoại vi giữa các vi điều
khiển, IC trong khoảng cách ngắn. Chuẩn giao tiếp I2C được sử dụng
rất phổ biến trong các thiết bị điện tử bởi đặc tính dễ thực hiện với
giao tiếp giữa một hoặc nhiều thiết bị làm master với một hoặc hoặc
nhiều thiết bị làm slave. Các hãng sản xuất IC ngày nay đều hỗ trợ giao
tiếp I2C trên các IC có ứng dụng cần giao tiếp với các IC hay các vi
điều khiển khác.

Giao tiếp I2C chỉ sử dụng 2 dây cho việc giao tiếp giữa 128 thiết bị với
việc định địa chỉ 7 bit và 1024 thiết bị với việc định địa chỉ 10 bit.
Khi đó, mỗi thiết bị trong mô hình master/slave sẽ có một địa chỉ cố
định và duy nhất và master sẽ lựa chọn thiết bị nào cần giao tiếp.

Hoạt động

I2C sử dụng 2 dây giao tiếp là SCL và SDA. Dây SCL (viết tắt của Serial
Clock Data) là dây truyền xung clock phát từ thiết bị master đồng bộ với
việc truyền dữ liệu. Dây SDA (Serial Data) là dây truyền dữ liệu.

Mạch vật lý I2C là mạch cực thu hở, do đó để mạng I2C có thể hoạt động
được, cần tối thiểu 2 cặp điện trở pull-up như trên hình, thông thường
các giá trị điện trở 4k7 hoặc 1k2 được sử dụng, tùy thuộc vào tốc độ
truyền và khoảng cách truyền.

Mô hình mạng<br>
I2C

Truyền nhận bit trong I2C

Các dữ liệu được truyền trong I2C dạng các chuỗi 8 bit. Sau khi bit
Start đầu tiên được truyền, 8 bit tiếp theo chứa thông tin về địa
chỉ của thiết bị sẽ được truyền tiếp. Sau đó, một bit ACK sẽ được
truyền để xác nhận việc truyền bit thành công. Sau khi truyền bit
ACK, 8 bit tiếp theo chứa thông tin địa chỉ thanh ghi nội của thiết
bị slave sẽ được truyền. Sau khi hoàn tất việc định địa chỉ với 8 bit
này, một bit ACK nữa sẽ được truyền để xác nhận. Sau đó, 8 bit Data
sẽ được truyền tiếp theo. Cuối cùng, quá trình truyền kết thúc với 1 bit
ACK và 1 bit Stop xác nhận việc truyền dữ liệu kết thúc.

Các bit truyền, nhận trong giao tiếp<br>
I2C.

Để hiểu rõ hơn về quá trình truyền nhận dữ liệu và bit trong I2C, tham
khảo: Understanding the I2C Bus, How I2C Communication Works and
How To Use It with Arduino
.

Sử dụng giao thức I2C

Với các vi điều khiển, IC, cảm biến,…​ có hỗ trợ chuẩn giao tiếp I2C thì
sẽ có 2 chân có tên SCL và SDA, tương ứng với 2 dây SCL, SDA cho giao
tiếp I2C. Với board Arduino Uno, chân A4 là chân SDA và chân A5 là chân
SCL, 2 chân A4, A5 này cũng được nối tới 2 chân SDA, SCL tương ứng ở
header sử dụng với OLED của board Arduino Uno. Với các IC và vi điều
khiển được sản xuất ngày nay đều có hỗ trợ điện trở nội kéo lên do đó
trong việc kết nối dây không cần thêm điện trở nội kéo lên. Với các
module hỗ trợ I2C chỉ có 1 tính năng như OLED SSD1306, LCD
1602
để hiển thị, Cảm biến AM2315 để đọc nhiệt độ, độ ẩm của
môi trường,…​ thường hoạt động ở chế độ slave và có 4 chân: SDA, SCL, GND
và VCC.

Hình ảnh module sử dụng giao tiếp I2C<br>
(OLED-SSD1306)

Viết chương trình cho I2C

Chương trình cho giao tiếp I2C giữa cảm biến và vi điều khiển thường cần
thư viện thích hợp cho từng loại vi điều khiển. Các cảm biến, thiết bị,…​
sẽ đọc dữ liệu từ môi trường và gởi về cho vi điều khiển cũng như vi
điều khiển sẽ điều khiển các thiết bị thông qua giao tiếp I2C. Nhiều
loại cảm biến, module cần dùng thêm thư viện riêng cho việc đọc, hiển
thị dữ liệu,…​

Một số chương trình có yêu cầu phải khai báo địa chỉ của thiết bị slave
trong giao tiếp I2C thì việc đọc, hiển thị dữ liệu mới thực hiện được.
Khi đó, nảy sinh vấn đề phải xác định được địa chỉ của thiết bị trong
giao tiếp I2C. Địa chỉ này thường được cung cấp trong datasheet của
thiết bị, hoặc có thể xác định thông qua các chương trình đọc địa chỉ.

Để sử dụng thư viện I2C trong Arduino, người dùng cần gọi thư viện
<Wire.h> tích hợp sẵn trên trình biên dịch Arduino IDE.

Xác định địa chỉ của thiết bị trong giao tiếp I2C

Như đã trình bày ở phần giới thiệu, mỗi thiết bị trong giao tiếp I2C sẽ
có một địa chỉ riêng. Các địa chỉ này sẽ được nhà sản xuất cung cấp
trong datasheet của thiết bị. Ở phần này, chúng ta sẽ tìm hiểu về chương
trình xác định địa chỉ của một thiết bị trong giao tiếp I2C. Một số linh
kiện có hỗ trợ I2C nhưng người dùng khó tìm được datasheet chính thức từ
nhà sản xuất thì việc dùng một chương trình ngắn để định địa chỉ I2C là
một việc làm đơn giản và cần thiết.

Yêu cầu

Xác định địa chỉ các thiết bị trong giao tiếp I2C và phát hiện số thiết
bị có giao tiếp I2C trong kết nối hiện tại.

Linh kiện cần dùng

 • Board Arduino Uno

 • Module LCD 20x4

Source code

#include <Wire.h>

void setup()
{
 Wire.begin();     // Khởi tạo thư viện Wire
 Serial.begin(9600);
 while (!Serial);   // Đợi Serial Monitor hiển thị
 Serial.println("I2C Scanner");
}

void loop()
{
 byte error, address;
 int nDevices;

 Serial.println("Scanning...");

 nDevices = 0;
 // Định địa chỉ I2C có 7 bit ứng với 128 thiết bị, việc quét sẽ tiến hành
 // từ 1 tới 127 (1 thiết bị làm master nên chỉ còn 127)
 for (address = 1; address < 127; address++ ) {
  Wire.beginTransmission(address);
  error = Wire.endTransmission();
  if (error == 0) {
   Serial.print("I2C device found at address 0x");
   if (address < 16)
    Serial.print("0");
   Serial.print(address, HEX);
   Serial.println(" !");
   nDevices++;
   Serial.println("Device no. " + String(nDevices));
  } else if (error == 4) {
   Serial.print("Unknown error at address 0x");
   if (address < 16)
    Serial.print("0");
   Serial.println(address, HEX);
  }
 }

 if (nDevices == 0)
  Serial.println("No I2C devices found\n");
 else
  Serial.println("number of devices " + String(nDevices));

 delay(5000); // Delay 5s cho quá trình scan tiếp theo
}
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Với chương trình này, đầu tiên ta kiểm tra khi chỉ có 1 master - 1 slave
với master là board Arduino Uno và slave là Module LCD 20x4 (các kiến
thức cơ bản về hoạt động của LCD bạn đọc tham khảo ở nội dung phần tiếp
theo).

Module LCD20x4 Arduino Uno
VCC 5V
GND GND
SDA A4
SCL A5

Bảng kết nối board Arduino Uno với Module LCD 20x4

Hình ảnh kết nối LCD 20X04 với board Arduino<br>
Uno

Sau khi kết nối thành công, ta nạp chương trình trên vào board Arduino
Uno và kiểm tra kết quả.

Kết quả hiển thị địa chỉ I2C của LCD<br>
20X04

Kết quả:

 • Số thiết bị kết nối vào là 1 thiết bị.

 • Slave có địa chỉ I2C là 0x3F, ta sẽ dùng địa chỉ này để khai báo
  trong những chương trình giao tiếp I2C với module này.

Tiếp theo, ta xét việc định địa chỉ với chương trình trên khi trong giao
tiếp I2C có ít nhất 2 thiết bị làm slave. Kết nối board Arduino Uno với
LCD 20x04 và OLED SSD1306.

OLED SSD1306 Arduino Uno
VCC 5V
GND GND
SDA A4
SCL A5

Bảng kết nối board Arduino Uno với OLED

Hình ảnh kết nối OLED với board Arduino<br>
Uno

Kết nối song song các chân SCL, SDA, VCC, GND của các thiết bị slave và
thiết bị master với nhau. Sau khi kết nối thành công, nạp chương trình
trên vào cho board Arduino Uno.

Kết quả

Kết quả hiển thị địa chỉ I2C của LCD 20X04 và OLED<br>
SSD1306

Bạn đọc có thể sẽ đặt câu hỏi rằng: "Vậy việc định địa chỉ sẽ như thế
nào khi trong giao tiếp I2C có 2 thiết bị giống nhau?"

Để kiểm chứng việc này, ta sẽ kết nối 2 thiết bị giống hệt nhau trong
giao tiếp I2C và nạp chương trình trên. Kết quả nhận được sẽ là chương
trình chỉ phát hiện được có 1 thiết bị kết nối vào, và trả về địa chỉ
I2C duy nhất của thiết bị đó.

Một số module có các option để lựa chọn địa chỉ I2C thông qua việc setup phần cứng, một số module cho phép người dùng có thể định lại địa chỉ I2C bằng phần mềm, nếu không chúng ta có thể sử dụng các mạch I2C Multiplexer khi muốn kết nối nhiều module có cùng địa chỉ I2C.

Giới thiệu về LCD và OLED

Giới thiệu về LCD

LCD là chữ viết tăt của Liquid Crystal Display, tiếng Việt có nghĩa
là màn hình tinh thể lỏng, đây là loại thiết bị để hiển thị nội dung,
cấu tạo bởi các tế bào (cũng là các điểm ảnh) chứa các tinh thể lỏng
(liquid crystal) có khả năng thay đổi tính phân cực của ánh sáng và do
đó thay đổi cường độ ánh sáng truyền qua khi kết hợp với các kính lọc
phân cực. LCD có ưu điểm là phẳng, cho hình ảnh sáng, chân thật và tiết
kiệm năng lượng.

Màn hình LCD<br>
20x04

Các hãng sản xuất linh kiện ngày nay sản xuất nhiều module LCD hỗ trợ
cho việc tương tác với các vi điều khiển mà phổ biến nhất là 2 module
LCD text 16x02 và LCD text 20x04. Các thông số 16x02 và 20x04 là số hàng
và số cột tương ứng của các module, ví dụ với 16x02 cho biết module có
16 hàng và 2 cột, 20x04 là 20 hàng và 4 cột.

Như ở hình vẽ, các module có 16 chân để kết nối với chức năng mỗi chân:

 • VSS: Tương đương với GND - cực âm.

 • VDD: Tương đương với VCC - cực dương (5V).

 • Constrast Voltage (Vo): Điều khiển độ sáng màn hình.

 • Register Select (RS): Lựa chọn thanh ghi (RS=0 chọn thanh ghi
  lệnh, RS=1 chọn thanh ghi dữ liệu).

 • Read/Write (R/W): R/W=0 ghi dữ liệu , R/W=1 đọc dữ liệu.

 • Enable pin: Cho phép ghi vào LCD.

 • D0 - D7: 8 chân nhận dữ liệu.

 • Backlight (Backlight Anode (+) và Backlight Cathode (-)): Tắt bật
  đèn màn hình LCD.

Để khắc phục nhược điểm đấu nối nhiều dây với module LCD thông thường,
các nhà sản xuất đã tích hợp thêm IC LCM1602 hỗ trợ giao tiếp I2C vào
module LCD, việc đấu nối cũng như nạp chương trình từ đây sẽ trở nên đơn
giản hơn.

LCM1602 Arduino Uno
VCC 5V
GND GND
SDA A4
SCL A5

Bảng kết nối Arduino Uno với IC LCM1602

Hình ảnh kết nối module LCD2004 với board Arduino<br>
Uno

Chúng ta sẽ viết chương trình hiển thị ký tự lên màn hình LCD. Với
module LCD có module I2C kèm theo, chúng ta cần thêm thư viện
LiquidCrystal_I2CWire.h.

Link download thư viện : Liquid Crystal I2C. Add thư viện sau khi
download vào chương trình.

Yêu cầu

Chương trình hiển thị dòng chữ "UniCloud Vietnam" và "Hello World" lên
LCD trên 2 hàng

Source code

#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>

LiquidCrystal_I2C lcd(0x3F, 20, 4); // Khởi tạo lcd 20x04 với 0x3F là địa chỉ của LCD

void setup()
{
 lcd.begin();           // Khởi tạo LCD
 lcd.backlight();         // Mở đèn nền của LCD
 lcd.setCursor(1,0);        // Lệnh setCursor() tương tự như với thư viện LiquidCrystal
 lcd.print("UniCloud Vietnam");
 lcd.setCursor(3,1);
 lcd.print("Hello, world!");
}

void loop()
{
 // Không làm gì cả
}
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Giới thiệu về OLED

OLED là chữ viết tắt của Organic Light Emitting Diode), là loại màn hình
hiển thị bao gồm một lớp vật liệu hữu cơ với thành phần chính là carbon
nằm giữa hai điện cực anode và cathode, nó sẽ tự động phát sáng mỗi khi
có dòng điện chạy qua. OLED sử dụng diode phát quang hữu cơ, chính vì
thế OLED không cần tới đèn nền chiếu sáng nên có kích thước nhỏ gọn cũng
như tiết kiệm điện hơn so với các loại LCD, độ sáng của OLED cũng tương
đối tốt ở môi trường sáng tự nhiên.

OLED SSD1306

Hình ảnh màn hình OLED<br>
SSD1306

OLED SSD1306 là loại OLED có màn hình loại nhỏ, kích thước tầm 0.96 inch
cho tới 1.25 inch. OLED SSD1306 hỗ trợ chuẩn giao tiếp I2C được sử dụng
khá rộng rãi trong các sản phẩm điện tử. Tấm nền của OLED được điều
khiển bằng chip driver SSD1306. Về cơ bản, để OLED có thể hiển thị được
các thông tin mong muốn thì cần có thư viện hỗ trợ, cũng giống như khi
làm việc với LCD. Tùy vào mỗi loại vi điều khiển với kiến trúc phần cứng
khác nhau mà sẽ có những thư viện OLED SSD1306 khác nhau hỗ trợ, ví dụ
như với các board dùng chip ESP8266 có thể sử dụng thư viện: ESP8266
OLED SSD1306
, với board Arduino Uno (dùng chip ATmega328), thư viện
OLED hỗ trợ được nhiều người sử dụng là Adafruit SSD1306.

Để sử dụng được hoàn chỉnh tất cả các tính năng thư viện này bao gồm cả những tính năng đồ họa, người dùng cần cài đặt thêm thư viện: [Adafruit GFX Library](#) (thư viện hỗ trợ thêm các tính năng đồ họa).

Viết chương trình hiển thị thời gian lên màn hình OLED

Yêu cầu

Chương trình hiển thị thời gian từ lúc nạp chương trình vào board
Arduino Uno.

Đấu nối

OLED Arduino Uno
VCC 5V
GND GND
SDA A4
SCL A5

Kết nối Arduino Uno với OLED

Hình ảnh kết nối OLED SSD1306 với board Arduino<br>
Uno

Source code

#include <SPI.h>
#include <Wire.h>
#include <Adafruit_GFX.h>
#include <Adafruit_SSD1306.h>

#define OLED_RESET 4
#define LOGO16_GLCD_HEIGHT 16
#define LOGO16_GLCD_WIDTH 16

#if (SSD1306_LCDHEIGHT != 32)
#error("Height incorrect, please fix Adafruit_SSD1306.h!");
#endif

Adafruit_SSD1306 display(OLED_RESET);
int time_run = 0;

void setup()
{
 Serial.begin(9600);

 display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3C);
 display.display();
 delay(2000);
 display.clearDisplay();
 display.setTextSize(1);
 display.setTextColor(WHITE);
 display.setCursor(0, 0);
 display.println("Hello, world!");
 display.display();
 delay(2000);
 display.clearDisplay();
}
void loop()
{
 int hour_run, min_run, sec_run;
 delay(1000);
 time_run ++;
 hour_run = time_run / 3600;
 min_run = (time_run % 3600) / 60;
 sec_run = time_run % 60;
 display.clearDisplay();
 display.setCursor(0, 0);
 display.println(String(hour_run) + ":" + String(min_run) + ":" + String(sec_run));
 display.display();
}
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Ngoài ra, chúng ta cũng có thể tự tìm hiểu thêm các tính năng đồ họa của
OLED với thư viện Adafruit SSD1306 với các chương trình có sẵn trong
phần Example của thư viện.

Giao tiếp giữa 2 board Arduino Uno

Có nhiều cách để giao tiếp giữa các vi điều khiển với nhau như truyển
nhận qua Serial như đã đề cập ở bài hướng dẫn trước. Phần này, chúng ta
sẽ tìm hiểu cách giao tiếp giữa 2 board Arduino Uno thông qua chuẩn giao
tiếp I2C.

Yêu cầu*

Board master điều khiển bật tắt LED trên thiết bị slave.

Kết nối

Đầu tiên ta thực hiện việc kết nối giữa 2 board Arduino Uno.

Master Slave
5V 5V
GND GND
A4 A4
A5 A5

Kết nối giữa Arduino

Hình ảnh kết nối gĩưa 2 board Arduino<br>
Uno

Ở đây, để thuận tiện ta có thể lấy ngõ ra 5V trên master để cấp nguồn
cho slave, người dùng cũng có thể cấp nguồn riêng cho thiết bị slave
trong các ứng dụng thực tế tùy theo yêu cầu sử dụng.

Nạp các chương trình cho master và slave.

Source code cho master

// Master
#include <Wire.h>
void setup()
{
 Serial.begin(9600); // Khởi tạo giao tiếp I2C
 Wire.begin();    // Khởi tạo truyền nhận dữ liệu I2C
}

void loop()
{
 // Bắt đầu quá trình truyền dữ liệu trên Serial Monitor
 while (Serial.available()) {
  char c = Serial.read();    // Đọc dữ liệu từ serial nếu có và lưu vào biến c
  if (c == 'H') {
   Wire.beginTransmission(3); // Bắt đầu truyền đến slave với address la 3
   Wire.write('H');      // Truyền chữ H đến slave
   Wire.endTransmission();   // Kết thúc quá trình truyền
  } else if (c == 'L') {
   Wire.beginTransmission(3);
   Wire.write('L');
   Wire.endTransmission();
  }
 }
}
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Source code cho slave

// Slave
#include <Wire.h>
#define pinLed 13        // Định nghĩa chân LED
void setup()
{
 Wire.begin(3);        // Khởi tạo giao tiếp I2C với địa chỉ của slave là 3
 Wire.onReceive(receiveEvent); // Đăng kí hàm receiveEvent sẽ được gọi khi nhận được dữ liệu
 pinMode(pinLed,OUTPUT);
 digitalWrite(pinLed,LOW);
}

void loop()
{
 // Không làm gì cả
}
void receiveEvent()
{
 while(Wire.available()) {
  char c = Wire.read();    // Lưu dữ liệu nhận được từ master vào biến c nếu có
  if(c == 'H')        // So sánh dữ liệu nhận được và điều khiển LED
   digitalWrite(pinLed,HIGH);
  else if(c == 'L')
   digitalWrite(pinLed,LOW);
 }
}
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Giải thích source code

I2C sử dụng việc định địa chỉ 7 bit tương ứng với 128 thiết bị kết nối.
Trong Arduino, ta có thể định địa chỉ cho slave bởi hàm
Wire.begin(địa chỉ slave), khi đó, slave được khởi tạo một địa chỉ với
địa chỉ nằm trong khoảng từ 1 tới 127. Master sẽ truyền dữ liệu tới
slave qua câu lệnh Wire.beginTransmission(địa chỉ slave). Master thì
không cần truyền địa chỉ.

Kết quả

Sau khi nạp chương trình cho master và slave thành công, ta mở cửa số
Serial Monitor ở board Arduino Uno master lên và gõ vào dòng Send
tự H hoặc L tương ứng với các lệnh để bật và tắt LED trên board
Arduino Uno slave.

Hình ảnh gởi dữ liệu trên Serial<br>
Monitor

Tổng kết

Qua phần này, chúng ta đã tìm hiểu được những khái niệm cơ bản về giao
tiếp I2C, các kết nối giữa vi điều và các IC sử dụng giao thức này, hiểu
được cách xác định địa chỉ và tìm hiểu một số chương trình cơ bản dùng
giao thức này. Bạn đọc có thể tham khảo các ứng dụng mở rộng của giao
thức này với các module cảm biến gia tốc, thời gian thực, các module
phối hợp chuẩn I2C và SPI,…​ Tùy vào những ứng dụng cụ thể mà người dùng
sẽ phải lựa chọn những IC thích hợp dùng giao tiếp I2C.

Oldest comments (0)