Viet Dev

Posts

Phần cứng fast prototype cho IoT
Cover image for Phần cứng fast prototype cho IoT

Phần cứng fast prototype cho IoT

Comments
8 min read
Lập trình tường minh — clean code

Lập trình tường minh — clean code

Comments
6 min read
ESP8266 - Các chế độ cấu hình WiFi

ESP8266 - Các chế độ cấu hình WiFi

Comments
15 min read
ESP8266 - Websocket

ESP8266 - Websocket

Comments
11 min read
Secondary Viet Dev logo

Viet Dev is a community of amazing users

We are a place where coders share, stay up-to-date and grow their careers.

Already have an account? Sign in
ESP8266 - Trao đổi dữ liệu giữa 2 board ESP8266

ESP8266 - Trao đổi dữ liệu giữa 2 board ESP8266

Comments
4 min read
ESP8266 - Đọc cảm biến DHT11 và gởi về Server

ESP8266 - Đọc cảm biến DHT11 và gởi về Server

Comments
19 min read
Firmware update over the air (FOTA)

Firmware update over the air (FOTA)

Comments
18 min read
ESP8266 - Web Server

ESP8266 - Web Server

Comments
6 min read
ESP8266 - MQTT

ESP8266 - MQTT

Comments
30 min read
ESP8266 - OLED

ESP8266 - OLED

Comments
3 min read
HTTP Client

HTTP Client

Comments
13 min read
ESP8266 - Giới thiệu về WiFi

ESP8266 - Giới thiệu về WiFi

Comments
3 min read
ESP8266 - WiFi Access Point

ESP8266 - WiFi Access Point

Comments
3 min read
ESP8266 - Chớp tắt bóng LED

ESP8266 - Chớp tắt bóng LED

Comments
3 min read
ESP8266 - WiFi Station

ESP8266 - WiFi Station

Comments
4 min read
ESP8266 - Nút nhấn

ESP8266 - Nút nhấn

Comments
4 min read
Arduino IDE cho ESP8266

Arduino IDE cho ESP8266

Comments
9 min read
Git - Một số trường hợp khi làm việc nhóm

Git - Một số trường hợp khi làm việc nhóm

Comments
3 min read
ESP8266

ESP8266

Comments
7 min read
Internet Of Things (IoT)

Internet Of Things (IoT)

Comments
13 min read
Git nâng cao

Git nâng cao

Comments
5 min read
Git - Sử dụng SSH Key

Git - Sử dụng SSH Key

Comments
4 min read
Cơ bản về Git

Cơ bản về Git

Comments
5 min read
Arduino - Truyền thông nối tiếp - Serial

Arduino - Truyền thông nối tiếp - Serial

Comments
24 min read
Giới thiệu về Arduino

Giới thiệu về Arduino

Comments
14 min read
Arduino - Chớp tắt bóng LED

Arduino - Chớp tắt bóng LED

Comments
4 min read
Arduino - một số khái niệm và linh kiện điện tử cơ bản

Arduino - một số khái niệm và linh kiện điện tử cơ bản

Comments
8 min read
Arduino - Sử dụng chức năng PWM

Arduino - Sử dụng chức năng PWM

Comments
8 min read
Arduino - Đọc dữ liệu Analog

Arduino - Đọc dữ liệu Analog

Comments
5 min read
Arduino - Timer - Interrupt

Arduino - Timer - Interrupt

Comments
20 min read
Arduino - Giao tiếp I2C

Arduino - Giao tiếp I2C

Comments
19 min read
Arduino - Chuẩn giao tiếp truyền nhận dữ liệu SPI

Arduino - Chuẩn giao tiếp truyền nhận dữ liệu SPI

Comments
11 min read
Arduino IDE (Trình soạn thảo)

Arduino IDE (Trình soạn thảo)

Comments
11 min read
Arduino - Nút nhấn

Arduino - Nút nhấn

Comments
10 min read
Arduino - Chuẩn giao tiếp 1-Wire

Arduino - Chuẩn giao tiếp 1-Wire

Comments
15 min read
Giao thức MQTT

Giao thức MQTT

Comments 1
6 min read
Tính số Fibonacci với 2-core ESP32

Tính số Fibonacci với 2-core ESP32

Comments 1
3 min read
loading...