ESP8266 – Trao đổi dữ liệu giữa 2 board ESP8266

ESP8266 – Trao đổi dữ liệu giữa 2 board ESP8266

Thông thường, muốn hai hay nhiều ESP8266 có thể liên lạc, trao đổi dữ liệu với nhau sẽ cần đến một router hay access-point, các module ESP8266 này sẽ kết nối vào Access Point rồi sau đó giao tiếp với nhau.

Có một số ứng dụng đơn giản để kết nối 2 ESP8266 với nhau mà không cần Access Point, chúng ta có thể khởi tạo 1 board hoạt động như là WiFi Access Point, đồng thời khởi tạo 1 TCP Server. Board khác hoạt động như 1 WiFi client thông thường, kết nối vào mạng WiFi đã được tạo, và khởi động 1 TCP Client kết nối vào TCP Server kia.

Yêu cầu

 • Không cần bất kỳ một Router, hay Access Point nào, thực hiện việc kết nối giao tiếp giữa 2 ESP8266 thông qua mạng WiFi, 2 Board này sẽ truyền dữ liệu với nhau mỗi giây, và hiển thị lên Serial Terminal

Hướng dẫn thực hiện

Để trao đổi dữ liệu giữa 2 ESP8266 cần đáp ứng các điều kiện sau:

 • 1 ESP8266 sẽ khởi động SoftAP để tạo mạng WiFi, đồng thời khởi động 1 TCP Server để làm Server.

 • 1 ESP8266 phải là client với chế độ WiFi Station và kết nối đến ESP8266 server đã tạo ở trên.

 • Sau mỗi giây, Board ESP8266 này sẽ gởi dữ liệu vào Board kia, board nhận được dữ liệu sẽ in ra cổng Serial và gởi ngược lại.

Code

P2P server
#include <ESP8266WiFi.h>

#define PORT 23
// Gioi han so luong clients ket noi
#define MAX_CLIENTS 3

// Ten va mat khau cua ESP8266 AP se tao
const char *ssid = "yourSSID";
const char *password = "yourPassword";

//khoi tao IP adress
IPAddress local_IP(192, 168, 4, 1);
IPAddress gateway(192, 168, 4, 1);
IPAddress subnet(255, 255, 255, 0);

// Khoi tao port de clients ket noi.
WiFiServer server(PORT);
WiFiClient clients[MAX_CLIENTS];

void setup() {
 Serial.begin(115200);
 Serial.println();
 Serial.print("Setting soft-AP configuration ... ");

 //Cau hinh acces point, cai dat soft AP de client ket noi vao.
 WiFi.softAPConfig(local_IP, gateway, subnet);
 WiFi.softAP(ssid, password);

 //In ra local_IP cua AP.
 Serial.print("AP IP address: ");
 Serial.println(WiFi.softAPIP());
 Serial.println("Telnet server started");
 server.begin();
}

void loop() {
 uint8_t i;
 // kiem tra co client moi ket noi khong
 if (server.hasClient()) {
  for (i = 0; i < MAX_CLIENTS; i++) {
   if (!clients[i] || !clients[i].connected())
   { if (clients[i]) clients[i].stop();
    clients[i] = server.available();
    Serial.print("New client: "); Serial1.print(i);
    continue;
   }
  }
  WiFiClient serverClient = server.available();
  serverClient.stop();
 }
 // Kiem tra neu so client ket noi MAX_CLIENTS
 // co client, client duoc ket noi va o trang thai available
 // doc du lieu tu client, va gui lai du lieu cho client do.
 for (i = 0; i < MAX_CLIENTS; i++) {
  if (clients[i] && clients[i].connected()) {
   if (clients[i].available()) {
    String line = clients[i].readStringUntil('\r');
    Serial.print("Server receive from Client:");
    Serial.println(line);

    //Gui thong tin hoai dap cho client
    String resp = String(line.reserve(line.length() - 1));
    Serial.print(" Then, response back to client:");
    Serial.println(resp);
    clients[i].write(resp.c_str());
    Serial.println();
   }
  }
 }
}
P2P client
#include "ESP8266WiFi.h"
// Ten va mat khau cua ESP8266 AP lam server se vao
const char *ssid = "yourSSID";
const char *password = "yourPassword";

IPAddress server_ip(192, 168, 4, 1);
#define PORT 23
// port 23 la port cua esp8226 lam AP da khoi tao.
WiFiClient client;

void setup() {
 uint8_t i = 0;
 Serial.begin(115200);
 WiFi.begin(ssid, password);

 Serial.print("\nConnecting to ");
 Serial.println(ssid);

 // Kiem tra tình trang ket noi, neu chua ket noi duoc
 // se in chuoi "connecting..." tren man hinh serial terminal.
 while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
  Serial.println("Connecting...");
  delay(500);
 }
}

unsigned long previousMillis = 0;
void loop() {
 if (WiFi.status() == WL_CONNECTED) {
  // Kiem tra neu client(STA) chua duoc ket noi.
  // Kiem tra tiep tuc neu khong duoc ket noi den IP va PORT cua server(AP
  // thi in ra serial terminal chuoi "connection failed".
  while (!client.connected()) {
   if (!client.connect(server_ip, PORT)) {
    Serial.println("connection failed");
    delay(1000);
    return;
   }
  }
  // Neu client(STA) duoc ket noi thi se doc du lieu tu server(AP)
  // den khi gap ki tu \r va in ra seria terminal du lieu nhan duoc.
  while (client.available()) {

   String line = client.readStringUntil('\r');
   Serial.print("Client receive from Server:");
   Serial.println(line);
  }
  //Send PING to server every 1000ms.
  unsigned long currentMillis = millis();
  if (currentMillis - previousMillis >= 1000) {
   previousMillis = currentMillis;
   client.write("PING\r");
  }
 }
}

Nạp chương trình cho 2 board NodeMCU và xem kết quả hiển trị trên màn hình Monitor.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *